Skip directly to content

Bosutinib za predhodno že zdravljene bolnike s kronično mieloično levkemijo v kronični fazi: primarni rezultati študije BYOND faze IV


 

Literatura:

  • Gjertsen BT, Hochhaus A, Rosti G, et al. Cross-Intolerance With Bosutinib After Prior Tyrosine Kinase Inhibitors in Patients With Chronic Phase Chronic Myeloid Leukemia: BYOND Phase 4 Study. Predstavljeno na 61. srečanju Ameriškega združenja za hematologijo (ASH), 2019. Poster 1639.
  • Hochhaus A, Baccarani M, Silver RT, et al. European LeukemiaNet 2020 recommendations for treating chronic myeloid leukemia. Leukemia. 2020;34(4):966–984.
  • Hochhaus A, Gambacorti-Passerini C, Abboud C, et al. Bosutinib for pretreated patients with chronic phase chronic myeloid leukemia:primary results of the phase 4 BYOND study. Leukemia. 2020;34(8):2125–2137.
  • Povzetek glavnih značilnosti zdravila Bosulif, 7.4.2022.
  • Povzetek glavnih značilnosti zdravila Sprycel, 22.3.2022.
  • Povzetek glavnih značilnosti zdravila Tasigna, 24.6.2021.
  • Smith BD, Brümmendorf TH, Roboz GJ, et al. Efficacy of Bosutinib in Imatinib-Resistant vs Dasatinib/Nilotinib-Resistant Chronic Phase Chronic Myeloid Leukemia: Results From the Phase 4 BYOND Study. Predstavljeno na 61. srečanju Ameriškega združenja za hematologijo (ASH), 2019. Poster 1650.


 

BISTVENI PODATKI IZ POVZETKA GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

BOSULIF 100 mg, 400 mg, 500 mg filmsko obložene tablete

Sestava in oblika zdravila: ena filmsko obložena tableta vsebuje 100 mg, 400 mg ali 500 mg bosutiniba (v obliki monohidrata). Indikacije: zdravljenje odraslih bolnikov z novo odkrito kronično mieloično levkemijo s prisotnim kromosomom Philadelphia (Ph+ KML) v kronični fazi ali s Ph+ KML v kronični, pospešeni in blastni fazi, ki so bili predhodno zdravljeni z enim ali več zaviralci tirozin kinaze in pri katerih zdravljenje z imatinibom, nilotinibom ali dasatinibom ni primerno. Odmerjanje in način uporabe: zdravljenje mora uvesti zdravnik z izkušnjami z diagnosticiranjem in zdravljenjem bolnikov s KML. Odmerjanje: Novo odkrita Ph+ KML v kronični fazi: priporočeni odmerek je 400 mg enkrat na dan. Ph+ KML v kronični, pospešeni ali blastni fazi z neodzivnostjo ali neprenašanjem predhodnega zdravljenja: priporočeni odmerek je 500 mg enkrat na dan. Prilagajanje odmerka: pri bolnikih s KML, ki so bili neodzivni ali niso prenašali predhodnega zdravljenja, so dovolili povečanje odmerka s 500 mg na 600 mg enkrat na dan s hrano, in sicer pri nezmožnosti dosega popolnega hematološkega odziva do 8. tedna ali popolnega citogenetskega odziva do 12. tedna in ob odsotnosti neželenih učinkov stopnje 3 ali več, ki bi lahko bili povezani s preskušanim zdravilom. Pri bolnikih z novo odkrito KML v kronični fazi, ki so se zdravili z bosutinibom 400 mg, so dovolili povečanje odmerka v korakih po 100 mg do največ 600 mg enkrat na dan s hrano. Pri bolnikih s Ph+ KML, ki so se predhodno zdravili z 1 ali več TKI, so pri bolnikih z nezadostnim odzivom ali znaki napredovanja bolezni ob odsotnosti kakršnihkoli neželenih učinkov stopnje 3 ali 4 ali dolgotrajnih neželenih učinkov stopnje 2 dovolili povečanje odmerka s 500 mg na 600 mg enkrat na dan skupaj s hrano. Odmerkov, večjih od 600 mg na dan, se ne sme uporabljati. Nehematološki neželeni učinki (povečane vrednosti jetrnih transaminaz, diareja): pri zmerni ali hudi toksičnosti je treba zdravljenje prekiniti; ko toksični učinki izzvenijo, se lahko nadaljuje z odmerkom, zmanjšanim za 100 mg, enkrat na dan. Hematološki neželeni učinki (huda ali dolgotrajna nevtropenija in/ali trombocitopenija): zdravljenje prekinite. Če pride do izboljšanja v roku 2 tednov, nadaljujte z enakim odmerkom, če pa število krvnih celic ostane majhno > 2 tedna, po izboljšanju odmerek zmanjšajte za 100 mg in nadaljujte z zdravljenjem. Pri ponovnem pojavu citopenije odmerek po izboljšanju dodatno zmanjšajte za 100 mg in nadaljujte z zdravljenjem. Učinkovitosti odmerkov, manjših od 300 mg na dan, niso dokazali. Starejši bolniki (≥ 65 let): posebna priporočila niso potrebna; potrebna je previdnost. Okvara ledvic: Novo odkrita Ph+ KML v kronični fazi: pri zmerni okvari ledvic je priporočeni odmerek 300 mg na dan s hrano (možnost povečanja na 400 mg enkrat na dan s hrano), pri hudi okvari pa 200 mg na dan s hrano (možnost povečanja na 300 mg enkrat na dan). Ph+ KML v kronični, pospešeni ali blastni fazi z neodzivnostjo ali neprenašanjem predhodnega zdravljenja: pri zmerni okvari ledvic je priporočeni odmerek 400 mg na dan (možnost povečanja na 500 mg enkrat na dan), pri hudi okvari pa 300 mg na dan (možnost povečanja na 400 mg enkrat na dan). Srčne bolezni: pri bolnikih s klinično pomembnimi srčnimi boleznimi je potrebna previdnost. Bolezni prebavil: pri bolnikih z nedavno ali obstoječo klinično pomembno boleznijo prebavil je potrebna previdnost. Pediatrična populacija: varnost in učinkovitost nista bili dokazani. Način uporabe: peroralno, enkrat na dan, s hrano. Kontraindikacije: preobčutljivost na bosutinib ali katerokoli pomožno snov. Okvara jeter. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: Nenormalno delovanje jeter: zdravljenje je povezano s povečanjem vrednosti ALT in AST. Teste delovanja jeter je treba opraviti pred začetkom zdravljenja, enkrat na mesec v prvih 3 mesecih zdravljenja, potem pa kot je klinično indicirano. Pri povečanih vrednostih transaminaz je treba začasno prekiniti ali dokončno ukiniti zdravljenje. Diareja in bruhanje: pri bolnikih z nedavno ali obstoječo klinično pomembno boleznijo prebavil je zdravilo treba uporabljati previdno. Domperidon lahko podaljša interval QT (QTc) in povzroči aritmijo “torsade de pointes”, zato se je treba sočasni uporabi izogibati. Mielosupresija (anemija, nevtropenija, trombocitopenija): popolno krvno sliko je treba preveriti enkrat na teden v 1. mesecu zdravljenja, potem pa enkrat na mesec ali kot je klinično indicirano. Zastajanje tekočine: zdravljenje je lahko povezano z zastajanjem tekočine, vključno s perikardialnim izlivom, plevralnim izlivom, pljučnim edemom in/ali perifernim edemom; bolnike je treba spremljati. Serumska lipaza: opazili so povečane vrednosti. Pri anamnezi pankreatitisa priporočajo previdnost. Ob pojavu trebušnih simptomov je treba zdravljenje prekiniti. Okužbe: bosutinib lahko poveča nagnjenost k bakterijskim, glivičnim, virusnim ali protozojskim okužbam. Proaritmični potencial: opazili so podaljšanje QTc brez spremljajoče aritmije. Bosutinib je treba uporabljati previdno pri bolnikih z anamnezo ali predispozicijo za podaljšanje QTc, pri bolnikih z nenadzorovano ali klinično pomembno srčno boleznijo ali pri bolnikih, ki jemljejo zdravila, za katera je znano, da podaljšujejo QTc. Hipokaliemija in hipomagneziemija lahko ta učinek še okrepita. Priporoča se spremljanje vpliva na QTc ter elektrokardiogram (EKG) pred začetkom zdravljenja in kadar je to klinično potrebno. Pred začetkom zdravljenja je treba odpraviti hipokaliemijo ali hipomagneziemijo, med zdravljenjem pa redno spremljati vrednosti kalija in magnezija v krvi. Okvara ledvic: zdravljenje lahko povzroči klinično pomembno poslabšanje delovanja ledvic. Pred zdravljenjem je pomembno oceniti delovanje ledvic in ga med zdravljenjem pozorno spremljati. Azijska rasa: glede na populacijske farmakokinetične analize so imeli manjši očistek, kar je privedlo do povečane izpostavljenosti. Zato je treba te bolnike skrbno spremljati glede neželenih učinkov, zlasti v primeru povečanja odmerka. Hude kožne reakcije (Stevens-Johnsonov sindrom in toksična epidermalna nekroliza): zdravljenje je treba trajno prekiniti pri bolnikih, pri katerih se med zdravljenjem pojavi huda kožna reakcija. Sindrom lize tumorja: pred začetkom zdravljenja je priporočljivo korigirati klinično pomembno dehidracijo in visoke ravni sečne kisline. Reaktivacija hepatitisa B: pri bolnikih, ki so kronični prenašalci tega virusa, se je pojavila reaktivacija hepatitisa B (HBV), potem ko so ti bolniki prejeli zaviralce tirozin kinaze BCR-ABL. V nekaterih primerih je prišlo do akutne odpovedi jeter ali fulminantnega hepatitisa in posledično do presaditve jeter ali smrtnega izida. Pred začetkom zdravljenja je bolnike treba testirati glede okužbe s HBV. Občutljivost na svetlobo: zdravljenje z bosutinibom je povezano s tveganjem za občutljivost na svetlobo. Bolnikom je treba naročiti, naj uporabljajo zaščitna oblačila in sredstvo za zaščito pred soncem z visokim zaščitnim faktorjem. Zaviralci in induktorji citokroma P-450 CYP3A ter grenivka: glejte spodaj. Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij: sočasni uporabi z močnimi zaviralci CYP3A (npr. itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol, klaritromicin, telitromicin, nefazodon, mibefradil, indinavir, lopinavir/ritonavir, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir, boceprevir, telaprevir, izdelki iz grenivke, vključno z grenivkinim sokom) ali zmernimi zaviralci CYP3A (npr. flukonazol, ciprofloksacin, eritromicin, diltiazem, verapamil, amprenavir, atazanavir, darunavir/ritonavir, fosamprenavir, aprepitant, krizotinib, imatinib) se je treba izogibati, ker povečajo plazemsko koncentracijo bosutiniba. Sočasna uporaba blagih zaviralcev ali blagih induktorjev CYP3A zahteva previdnost. Sočasni uporabi z močnimi induktorji CYP3A (npr. karbamazepin, fenitoin, rifampicin, šentjanževka) ali zmernimi induktorji CYP3A (npr. bosentan, efavirenz, etravirin, modafinil, nafcilin) se je treba izogibati, ker zmanjšajo plazemsko koncentracijo bosutiniba. Pri sočasni uporabi z zaviralci protonske črpalke je potrebna previdnost. Bosutinib je treba uporabljati previdno pri podaljšanem intervalu QT ali ko lahko do njega pride, vključno z bolniki, ki jemljejo antiaritmike (npr. amiodaron, dizopiramid, prokainamid, kinidin in sotalol) ali druga zdravila, ki lahko povzročijo podaljšanje intervala QT (npr. klorokin, halofantrin, klaritromicin, domperidon, haloperidol, metadon in moksifloksacin). Plodnost, nosečnost in dojenje: ženske v rodni dobi se morajo izogibati zanositvi; med zdravljenjem in še vsaj 1 mesec po zadnjem odmerku morajo uporabljati učinkovito kontracepcijo. Bosutiniba ni priporočljivo uporabljati med nosečnostjo. Med zdravljenjem z bosutinibom je treba prenehati z dojenjem. Bosutinib lahko zmanjša sposobnost razmnoževanja in plodnost. Vpliv na sposobnost vožnje in upravljanja strojev: bosutinib nima vpliva ali ima zanemarljiv vpliv na sposobnost vožnje ali upravljanje strojev; če se pojavijo omotica, utrujenost, motnje vida in drugi neželeni učinki, ki bi lahko vplivali na sposobnost vožnje ali upravljanje strojev, bolnik ne sme opravljati teh dejavnosti, vse dokler so prisotni neželeni učinki. Neželeni učinki: najpogostejši neželeni učinki (≥ 20 %) so diareja, navzea, bolečina v trebuhu, trombocitopenija, bruhanje, izpuščaj, povečane vrednosti ALT, anemija, pireksija, povečane vrednosti AST, utrujenost in glavobol. Ostali zelo pogosti (≥ 1/10 bolnikov) neželeni učinki so: okužba dihal, nazofaringitis, nevtropenija, zmanjšan apetit, omotica, plevralni izliv, dispneja, kašelj, pruritis, artralgija, bolečina v hrbtu, edem, povečane vrednosti lipaze, povečane vrednosti alanin-aminotransferaze, povečane vrednosti aspartat-aminotransferaze in povečane vrednosti kreatinina v krvi. Način in režim izdaje: H/Rp - Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept, zdravilo pa se uporablja samo v bolnišnicah. Izjemoma se lahko uporablja pri nadaljevanju zdravljenja na domu ob odpustu iz bolnišnice in nadaljnjem zdravljenju. Imetnik dovoljenja za promet: Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgija. Datum zadnje revizije besedila: 07.04.2022.

Pred predpisovanjem se seznanite s celotnim povzetkom glavnih značilnosti zdravila.

Samo za strokovno javnost.

Datum priprave: maj 2022. PP-BOS-SVN-0004